Các dạng toán cơ bản lớp 4

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Uyển
Ngày gửi: 09h:24' 29-04-2013
Dung lượng: 561.5 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
1 Cấu tạo số, các phép tính:
Câu 10:Tổng của 2 số tự nhiên bằng 2013. Tìm số lớn, biết giữa 2 số đó có tất cả 9 số chẵn.
Câu 4:Biết tổng của hai số là 64, nếu ta gấp số hạng thứ nhất lên 6 lần, gấp số hạng thứ hai lên 4 lần thì tổng mới là 356. Tìm số lớn. Câu 8:Trong một phép chia có dư, số bị chia là 2105; thương bằng 25 và số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó. Tìm số chia. Câu 9:Khi đặt tính thực hiện phép nhân số tự nhiên A với 82, bạn An đã sơ ý đặt các tính riêng thẳng cột như phép cộng số tự nhiên nên tìm được tích sai bằng 2080. Em hãy tính tích đúng. Câu 10:Trong một phép chia có dư, số bị chia là 767; thương bằng 15 và số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó. Tìm số chia.
Câu 9:Chia số A cho 48 thì dư 39. Chia số A cho 24 thì được thương là 81 và còn dư.Vậy số A =.....
Câu 9:Tính tổng 45 số lẻ bắt đầu từ số 1981. Câu 10:Tính tổng 50 số chẵn bắt đầu từ số 1970. Câu 1:Tìm tích của hai số tự nhiên, biết nếu giảm thừa số thứ nhất đi 6 đơn vị thì tích giảm đi 486 đơn vị, còn nếu tăng thừa số thứ hai thêm 4 đơn vị thì tích tăng thêm 424 đơn vị. Câu 2:Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau, chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 là số......
Câu 3:Trung bình cộng của 2 số lớn hơn số bé 19 đơn vị. Vậy số lớn lớn hơn số bé...........đơn vị.
Câu 7:Tính tổng các số có 4 chữ số khác nhau viết được từ các chữ số 0 ; 1; 4; 5. Câu 8:Cho dãy số 1 ; 2; 3 ; 4 ; 5 ; 6 … 2012 ; 2013. Hỏi trong dãy số đó có tất cả bao nhiêu chữ số 2? Câu 5:Tìm một số tự nhiên biết, nếu xóa chữ số 0 hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém số phải tìm 1818 đơn vi.
Câu 10:Tính tổng : 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + … ( tổng có 40 số hạng)
Câu 10:Hiệu hai số là 81. Nếu xóa bỏ chữ số 9 của hàng đơn vị của số lớn ta được số nhỏ. Tìm tổng của hai số đó.

Câu 10:Số tự nhiên có ba chữ số mà chữ số hàng trăm bằng 1/ 3 chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục bằng 1/ 2 chữ số hàng đơn vị là:

*
Câu 2:639 x 41 + 639 x 59 =
Câu 3:362 x 35 + 65 x 362 =........
Câu 5:Nếu 5/ 6 của q kg là 105kg thì q là.......
Câu 3:1250 x 51 + 49 x 1250 =......
Câu 3:5hm 3dam =.......m
Câu 5:36 x 2 + 36 x 5 + 3 x 36 =.
Câu 2:639 x 41 + 639 x 59 =....
Câu 3:3/ 4 của 20m là...m
Câu 2:27 x 5 + 81 : 9 – 5 =.....

Câu 2:Tìm y biết : (y – 2013) : 5 = 830 Câu 6:Tìm y biết:435 + 24 : y = 500 – 65 + 24 : 3

Câu 4:Tìm y biết:285 x y + y x 115 = 800 y =........
Câu 6:(55 + 65 + 75 + 85 + 95 + 105) : Y = 5 Y =..........
Câu 1:246 x 35 – 246 x 20 – 246 x 5 =……………

Điều kiện chia hết:Câu 6:Để   là số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 3 thì a là.......
Câu 5:Tìm số có 4 chữ số lớn nhất chia hết cho cả 2 ; 3  và 5. Câu 10:Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 3?
Hình học:
Câu 1:Một hình chữ nhật có chu vi bằng 180m. Chiều dài hơn chiều rộng 18m . Tính diện tích hình chữ nhật. Câu 4:Hình chữ nhật có