kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Hưng
Ngày gửi: 16h:23' 13-08-2013
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 2170
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS TRUNG KÊNH
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2013-2014
Họ và tên giáo viên: Trần Văn Hưng
Ngày sinh: 01 tháng 01 năm 1980.
Ngày vào ngành: 01 tháng 9 năm 2000.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sinh học
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng GD& ĐT;
- Các thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011;
- Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Công văn số 778/ SGDĐT-GDTX ngày 12/7/2013 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014;
- Công văn số 790/SGDĐT-GDTrH ngày 16/7/2013 của Sở GD&ĐT về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 cho giáo viên cấp THCS, THPT năm học 2013 - 2014;
- Hướng dẫn số 260/HD-GD&ĐT ngày 15/7/2013 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 – 2014;
- Công văn số 270/CV-GD&ĐT ngày 17/7/2013 của Phòng GD&ĐT về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 cho giáo viên cấp THCS năm học 2013 - 2014;
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của ngành;
- Căn cứ vào thực tế của trường THCS Trung Kênh;
Bản thân là giáo viên THCS, tôi xin đăng kí với Tổ chuyên môn:Tổ KHTN và BGH trường THCS Trung Kênh kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2013-2014.
II.Nội dung cơ bản của kế hoạch
Mục đích yêu cầu:
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học.
- Công tác bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân.
- Bồi dưỡng xuyên hỗ trợ giáo viên THCS thực hiện nhiệm vụ năm học và nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương, từng bước nâng cao mức độ đáp ứng giáo viên THCS với yêu cầu phát triển giáo dục THCS và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
Nội dung
- Căn cứ thông tư 31/2011/TT-BGDĐT chương trình BDTX của Bộ GD& ĐT.
- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT.
- Căn cứ vào khả năng của bản thân, tôi tự lựa chọn các mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm 2013-2014
Mã mô đun

Tên nội dung mô đun
Thời gian thực hiện
Thời gian hoàn thành
Ghi chú

THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

4/1/2014
2/2/2014THCS
19
Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
1/9/2013
2/11/2013THCS
20
Sử dụng các thiết bị dạy học
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học
3/3/2014
28/3/2014THCS
23
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá
2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1/9/2013
2/3/2014C. Hình thức bồi dưỡng:
Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt: Tổ, nhóm chuyên môn, cụm trường
Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm.
Bồi dưỡng thông qua thự học, tự